Arbe­ta hos oss

Startsida / Arbeta hos oss

Att arbe­ta på Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi

Du som väl­jer att arbe­ta på BMA är otro­ligt vik­tig för vår oss. Vi arbe­tar för att alla våra med­ar­be­ta­re skall vara enga­ge­ra­de, kun­ni­ga, posi­ti­va samt ha ett stort intres­se för mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken. Vi öns­kar dess­utom att du är intres­se­rad av per­son­lig utveck­ling samt häl­sa och kost.

På vår årli­ga kon­fe­rens pre­sen­te­rar vi nyhe­ter inom per­son­lig utveck­ling som t ex med­ve­ten när­va­ro och medi­cinsk yoga med Sara Blom­berg 2012, kost och häl­sa med Sara Öberg 2013. 2014  Bir­git­ta Kle­mo  före­läs­te om häl­sa och vad vi alla kan göra för att före­byg­ga ohäl­sa. 2016 fick vi ta del av Hele­ne Landin och hen­nes intres­san­ta före­läs­ning om att stress­rus­ta tea­met. 2018 lyss­na­de vi på Karin Ros­vall: “barn gör rätt om de kan”

Som arbets­gi­va­re erbju­der vi föl­jan­de för­må­ner:

  • Kol­lek­tivav­tal
  • Tjäns­te­pen­sion
  • Peda­go­gis­ka lun­cher
  • Frisk­vårds­bi­drag
  • Arbets­klä­der
  • Bidrag till att en gång per år gå ut och äta till­sam­mans med kol­le­ger
  • Fort­bild­ning för barnskö­ta­re och för­s­kol­lä­ra­re för att kun­na under­vi­sa i enlig­het med mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken.
  • Fort­bild­ning inom and­ra rele­van­ta områ­den, t ex har alla för­s­kol­lä­ra­re och för­sko­le­che­fer under 2012 gått en utbild­ning genom uni­ver­si­te­tet i sys­te­ma­tiskt kva­li­tets­ar­be­te.
  • Som förskolechef/rektor ingår du i vår led­nings­grupp och kan vara med och utfor­ma före­ta­gets stra­te­gi­er m m.
  • Under vår årli­ga kon­fe­rens för samt­li­ga med­ar­be­ta­re inom BMA pre­sen­te­rar vi före­ta­get med dess för­ut­sätt­ning­ar och eko­no­mi. Vi bju­der på intres­san­ta före­läs­ning­ar och en god mid­dag i vac­ker mil­jö.

Att söka tjänst hos oss

Kon­tak­ta för­sko­le­che­fen på den för­sko­la som intres­se­rar dig och skul­le pas­sa dig geo­gra­fiskt eller rek­tor på sko­lan.

Är du för­sko­le­chef och intres­se­rad av att vara med vid nystart av för­sko­la kon­tak­tar du Dia­nah Kane eller Lot­ta Mör­ner.