Brom­mak­ro­ko­di­len

Startsida / Brommakrokodilen / Brommakrokodilen

Matte på Brommarkrokodilen Barnens Montessori
Naturvetenskap på Brommarkrokodilen Barnens Montessori
Rörliga alfabetet på Brommarkrokodilen Barnens Montessori

Vi är en liten unik för­sko­la i Noc­ke­by, som star­ta­des 1988, inbäd­dad i gröns­ka all­de­les intill Mäla­rens strand, sko­gen och lek­plat­ser. Vi kom­bi­ne­rar ute­lek med en spän­nan­de inom­hus­mil­jö där bar­nens natur­li­ga nyfi­ken­het och läran­de sti­mu­le­ras.

Inrikt­ning och pro­fil

På Brom­mak­ro­ko­di­len arbe­tar vi enligt mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken och för­sko­lans läro­plan. Mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken utgår från bar­nets inne­bo­en­de kraft och vil­ja att lära och utveck­las. Det inne­bär att låta bar­nen utveck­las i sin egen takt, att vara lyhörd för deras oli­ka behov av sti­mu­lans och ge dem möj­lig­het och fri­het att väl­ja den akti­vi­tet som vid var­je till­fäl­le pas­sar bäst. Vårt led­ord är all­tid att utgå ifrån var­je barns vil­ja att ”hjälp mig göra det själv”. Bar­nen är nyfik­na och ful­la av upp­täc­kargläd­je, på Kro­ko­di­len ger vi bar­nen de verk­tyg som de behö­ver för att själ­va utfors­ka och lära sig saker.

Inne-och ute­mil­jö

Vi går ut var­je dag, i ur och skur. Det är vik­tigt att bar­nen är ute myc­ket och leker fritt men även goda under­vis­nings­mil­jö­er ska­pas i utom­hus­mil­jön. Bar­nen och peda­go­ger­na går regel­bun­det till sko­gen och häm­tar kraft och ener­gi. Allt möj­ligt spän­nan­de tas med till för­sko­lan för att utfors­kas eller ska­pas med i atel­jén.

Mål och vision

Vår vision är att ska­pa en för­sko­la som är sti­mu­le­ran­de, trygg, rolig och läro­rik för bar­nen och peda­go­ger­na – och där vi ser var­je barn som en unik per­son­lig­het som får stöd i sin indi­vi­du­el­la utveck­ling och lär i sam­spel med and­ra. Det hjäl­per bar­nen att utveck­la självre­spekt och ock­så respek­ten för and­ra.

Barn­grup­pen och peda­go­ger­na

Brom­mak­ro­ko­di­len är en liten famil­jär för­sko­la med plats för 28 barn. Här har arbets­la­get som består av utbil­da­de barnskö­ta­re och för­s­kol­lä­ra­re med mon­tes­so­ri­ut­bild­ning tid att lyss­na på bar­nen. Det finns två avdel­ning­ar; på Tri­ang­eln går våra yngs­ta (1–3 år) och på Cir­keln våra älds­ta (3–5 år). På Kro­ko­di­len har vi ett myc­ket bra och nära sam­ar­be­te mel­lan avdel­ning­ar­na och arbe­tar ofta till­sam­mans som en avdel­ning. Peda­go­ger­na lär kän­na alla barn och alla barn lär kän­na alla peda­go­ger. Det ska­par extra trygg­het och kon­ti­nu­i­tet.  Bar­nen lär av varand­ra, utveck­lar sam­ar­be­te och lär sig att ta hän­syn.

Är du intres­se­rad av en plats på Brom­mak­ro­ko­di­len?

Du är all­tid väl­kom­men att besö­ka oss på Kro­ko­di­len. Ring eller skic­ka ett mejl så hit­tar vi snabbt en tid för en per­son­lig vis­ning av för­sko­lan.

Brom­mak­ro­ko­di­len finns med i Stock­holm Stads kösy­stem vil­ket bety­der att du ansö­ker om en plats hos oss via kom­mu­nens hem­si­da.

För­sko­la — Stock­holms stad (forskola.stockholm)

För­sko­lan består av två avdel­ning­ar. Vi har en små­barns­grupp 1–3 år och en grupp med äld­re barn 3–6 år. Vi som arbe­tar i för­sko­lan är utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re, mon­tes­so­ri­lä­ra­re och barnskö­ta­re.

Kon­takt

Rek­tor Kata­ri­na Karls­son Buij­sen
Mobil: 073–145 10 40

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi
Grön­viks­vä­gen 107 167 76 Brom­ma

Mobil Cir­keln: 072 858 40 83
Mobil Tri­ang­eln: 072 858 40 82
E‑post: katarina.karlsson@bma.nu

Öppet­ti­der

Kl. 06.30–18.30 alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton.

Hit­ta hit

Brom­mak­ro­ko­di­len

Grön­viks­vä­gen 107
167 76 Brom­ma