Eko­no­mi & Admi­nist­ra­tion

Startsida / Om oss / Ekonomi & Administration

Ina Zhang

I sty­rel­sen finns, för­u­tom ägar­na, ock­så Ina Zhang, som är eko­no­mi­chef och admi­nist­ra­tions­an­sva­rig. Ina Zhang är till allas gläd­je en fan­tas­tisk resurs i alla eko­no­mis­ka och admi­nist­ra­ti­va frå­gor.

Du kon­tak­tar Ina på kontor@bma.nu