Våra vär­de­grun­der

Startsida / Om oss / Våra värdegrunder

Vi arbe­tar enligt mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken, som är vår led­stjär­na i alla sam­man­hang och dess­utom stäm­mer väl över­ens med för­sko­lans läro­plan Lpfö 98. Grun­den inom mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken är den kos­mis­ka pla­nen och den utgör även grun­den till vår filo­so­fi och vårt för­håll­nings­sätt.

Kos­mis­ka planen/Respekt

Vi är goda före­bil­der och hjäl­per bar­net att för­stå sam­man­hang och hel­he­ter genom att bl a visa respekt för var­je indi­vid och allt levan­de. Genom den kos­mis­ka pla­nen, som genom­sy­rar hela verk­sam­he­ten, stöd­jer vi bar­net att utveck­la sin kär­lek och med­ve­ten­het till vår jord och läg­ger grun­den för ett lång­sik­tigt mil­jö­med­ve­tan­de. Vi hjäl­per bar­net i dess freds­strä­van genom att visa på kon­struk­ti­va kon­flikt­lös­ning­ar i var­da­gen.

Posi­tivt tän­kan­de och Gläd­je

Vi spri­der gläd­je och entu­si­asm och foku­se­rar på varand­ras styr­kor och god­het.

Livs­långt läran­de

Lära genom gläd­je och upp­munt­ra bar­nets natur­li­ga nyfi­ken­het och intres­se. Vi erbju­der bl a föl­jan­de verk­sam­hets­om­rå­den:

Prak­tis­ka var­dags­öv­ning­ar, Sen­so­ris­ka övning­ar, Ryt­mik, Sång och rörel­se, Musik, Ska­pan­de och konst, Mate­ma­tik, Språk­ut­veck­ling, Skriv och läsin­lär­ning, Eng­els­ka, Bio­lo­gi och Geo­gra­fi, Histo­ria, Fri lek och utom­hus­verk­sam­het.

Per­son­lig­hets­ut­veck­ling

Vi ska hjäl­pa bar­net att utveck­la en god själv­käns­la och ett gott själv­för­tro­en­de, till­tro till sig själv och sin egen för­må­ga. Att vara i nuet och stöd­ja bar­nets kon­cent­ra­tions­för­må­ga, som även bidrar till en för­be­re­del­se för medi­ta­tion och inre väl­be­fin­nan­de.

« till­ba­ka till Om Oss