Köan­mä­lan till för­sko­la och sko­la samt val av sko­la

Startsida / Solna Enskilda Förskola och Skola / Köanmälan till förskola och skola samt val av skola

Här nedan finns infor­ma­tion om hur du sät­ter ditt barn i kö till sko­lan och hur du ska göra när det är dags att väl­ja sko­la för ditt barn. Vår sko­la, som alla sko­lor i Sve­ri­ge, är avgifts­fri. Om du behö­ver fri­tids­hem för ditt barn, beta­lar du månads­vis en avgift till den kom­mun där du bor. Läs mer på din kom­muns webb­si­da.

Köan­mä­lan till för­sko­lan

Bor du i Sol­na, sker köan­mä­lan i Sol­na stads e‑tjänst, du hit­tar dit här. Inom Sol­na är köreg­ler­na gemen­sam­ma för fri­ståen­de och kom­mu­na­la för­sko­lor. I annat fall vän­der du dig till rek­torn, se kon­takt­upp­gif­ter här nedan.

Köan­mä­lan till sko­lan

Ansö­kan till sko­lans kö görs genom att fyl­la i blan­ket­ten Köan­mä­lan . Mej­la eller pos­ta blan­ket­ten. Se adress­upp­gif­ter nedan.

Våra köreg­ler

  1. Barn som går i vår för­sko­la
  2. Barn med sys­kon i sam­ma hus­håll som redan är pla­ce­rat på sko­lan.
  3. Barn som har varit pla­ce­rat på någon av för­sko­lor­na inom Bar­nens Mon­tes­so­ri­a­ka­de­mi
  4. Barn med längst kötid.

Köti­den räk­nas från det datum som vård­nads­ha­va­re har läm­nat köan­mä­lan.

Val av sko­la till för­sko­le­klass

Val av sko­la är aktu­ellt när det är dags att väl­ja sko­la för ditt barn som ska bör­ja för­sko­le­klass. I novem­ber året innan har vi öppet hus. Du hit­tar infor­ma­tion om datum bland nyhe­ter­na. Har du inte möj­lig­het att besö­ka öppet hus, är du väl­kom­men att kon­tak­ta oss för ett eget besök. För att vi ska kun­na ta emot ditt barn, behö­ver vi blan­ket­ten Val av sko­la ifylld och under­teck­nad av båda vård­nads­ha­var­na. Skic­ka den anting­en med post eller mej­la ett scan­nat doku­ment. Se adress­upp­gif­ter nedan. I de fles­ta kom­mu­ner, ska val av sko­la ske på kom­mu­nens webb­si­da. Oli­ka kom­mu­ner har oli­ka ruti­ner och oli­ka datum för när det­ta senast ska ske. Du hit­tar aktu­ell infor­ma­tion på din kom­muns webb­si­da. Kom allt­så ihåg att väl­ja vår sko­la även enligt de ruti­ner som den kom­mun du bor i, har.

Val av sko­la till års­kurs 1–3

För när­va­ran­de har vi ensta­ka plat­ser i års­kurs 1–3. Om du vill att ditt barn ska bör­ja hos oss, behö­ver vi blan­ket­ten Val av sko­la ifylld och under­teck­nad av båda vård­nads­ha­var­na. Skic­ka den anting­en med post eller mej­la ett scan­nat doku­ment. Se adress­upp­gif­ter nedan. Hör av dig om du vill besö­ka sko­lan.

Öns­ke­mål om tidi­ga­re skol­start

I vis­sa fall kan du ansö­ka om tidi­ga­re skol­start för ditt barn. Exem­pel­vis om ditt barn är fött tidigt på året och du öns­kar att bar­net bör­jar för­sko­le­klas­sen redan som femå­ring eller års­kurs 1 som sex­å­ring. Du ansö­ker genom att fyl­la i blan­ket­ten Ansö­kan om tidi­ga­re skol­start och mej­lar den till oss. Se adress­upp­gif­ter nedan.

Kon­takt­upp­gif­ter:

Rek­tor Tan­ja Niko­lai­di 070–978 65 83 E‑post: tanja.nikolaidi@bma.nu Post­a­dress: Indu­stri­vä­gen 16, 171 48 Sol­na

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje