Vård­nads­ha­va­re

Ett av våra led­ord är till­sam­mans. Vi arbe­tar till­sam­mans med varand­ra och till­sam­mans med vård­nads­ha­var­na, för att ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för ele­vers utveck­ling och läran­de. Vårt gemen­sam­ma arbe­te beskrivs i Till­sam­mans-doku­men­tet. För­äld­raråd är ett forum för sam­råd. Syf­tet är att behand­la frå­gor som är vik­ti­ga för för­sko­lans och sko­lans verk­sam­het och som kan ha bety­del­se för bar­nen, ele­ver­na och vård­nads­ha­var­na. Det hand­lar om infor­ma­tion och möj­lig­het att kom­ma med syn­punk­ter till exem­pel inför even­tu­el­la beslut. Vårt för­äld­raråd träf­fas två gång­er per år. Vi väl­kom­nar vård­nads­ha­var­nas enga­ge­mang i sko­lans arbe­te. Var och en kan uti­från sina yrken och intres­sen bidra på oli­ka sätt.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje