Är du intres­se­rad av att söka arbe­te hos oss eller ingå i vår vika­rie­pool?

Startsida / Solna Enskilda Förskola och Skola / Är du intresserad av att söka arbete hos oss eller ingå i vår vikariepool?

Just nu har vi behov av tim­vi­ka­ri­er till både för­sko­lan och fri­tids­hem­met. 

Vår för­sko­la och sko­la lig­ger mel­lan Sol­na cent­rum och Karo­lins­ka sjuk­hu­set med gångav­stånd från båda. Buss­håll­plat­sen Indu­stri­vä­gen, Sol­na lig­ger i nära anslut­ning till sko­lan.

Sol­na Enskil­da För­sko­la och Sko­la är en liten och per­son­lig för­sko­la och sko­la för barn och ele­ver i för­sko­le­klass och års­kurs 1–3. Alla barn är allas barn! Det är kor­ta kom­mu­ni­ka­tions- och besluts­vä­gar inom enhe­ten. Vi utgår från barns och ele­vers nyfi­ken­het och vil­ja att lära sig, vil­ket ger myc­ket fina stu­di­e­re­sul­tat. Sko­lan bör­jar var­je dag med att ele­ver­na läser böc­ker. Vi har åldersin­te­gre­ra­de klas­ser. Under­vis­ning­en i sko­lan och fri­tids­hem­met bil­dar en hel­het genom att kom­plet­te­ra varand­ra. Vill du ingå i vår vika­rie­pool och vika­ri­e­ra på för­sko­lan, i klass­rum, på fri­tids­hem­met eller i vårt mot­tag­nings­kök? Skic­ka i så fall ett mejl med kort beskriv­ning om din bak­grund och erfa­ren­he­ter samt kon­takt­upp­gif­ter. För att kun­na arbe­ta inom sko­lan, ska du visa ett utdrag ur belast­nings­re­gist­ret. Den söker du via poli­sen.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje