Vi har två avdel­ning­ar, en för yng­re barn samt en för äld­re. De  yngs­ta bar­nen har ett rum för vila och sam­ling samt ett rum för lek och akti­vi­te­ter. De äld­re bar­nen har har ett stör­re rum. Det är en för­s­kol­lä­ra­re och två barnskö­ta­re på var­de­ra avdel­ning. Vår för­sko­la arbe­tar uti­från mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken.

Så här kan bar­nens dag se ut

6:30 öpp­nar morgonfritids/förskola. Mor­gon­fri­tids är en gemen­sam stund för morgon­ti­di­ga sko­le­le­ver och för­sko­le­barn. Barn som kom­mer tidigt, före 7:00 erbjuds smör­gås och mjölk till fru­kost. Vid 07:30–08:00 går barn och ele­ver ut på går­den. Sko­le­le­ver­na går in 08:30 och för­sko­lan stan­nar ute på går­den. Vid 09:15  går för­sko­lan in och har en sam­ling och oli­ka akti­vi­te­ter. 11.00 äter bar­nen lunch. Efter lun­chen sover de yng­re bar­nen och de äld­re har en lugn stund med lite vila. De yng­re bar­nen väcks senast 13:15–13:30. På efter­mid­dag vari­e­rar akti­vi­te­ter­na, bar­nen kan vara ute eller inne. Mel­lan­mål äts vid 14:00. De äld­re bar­nen går ibland iväg till någon lek­park. 16.30 Kvällsfritids/förskola, då är för­sko­le­barn och ele­ver­na till­sam­mans. För­sko­lan är öppen mel­lan 06:30 och 17:30, mån­dag till fre­dag. För­sko­lan är stängd fyra vec­kor under som­ma­ren. Om behov av för­sko­la finns under des­sa vec­kor, sker sam­ord­ning­en med för­sko­lor­na inom Bar­nens Mon­tes­so­ri Aka­de­mi. För­sko­lan är öppen från och med bör­jan på augusti. För­sko­lan är stängd alla helg­da­gar, vis­sa kläm­da­gar och när per­so­na­len har gemen­sam­ma arbets­da­gar eller efter­mid­dags­mö­ten. Näst­kom­man­de läsårs pla­ne­ring del­ges före som­mar­lo­vet i vår app Tyra.

Söka till vår för­sko­la

Om du bor i Sol­na, väl­jer du vår för­sko­la i Sol­nas e‑tjänst. Om du bor utan­för Sol­na, kon­tak­ta rek­torn, se kon­takt­upp­gif­ter nedan.

Kon­takt

Rek­tor Tan­ja Niko­lai­di: 070- 9786583 E‑post: skola@bma.nu eller tanja.nikolaidi@bma.nu Instagram  Face­book

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje