Bildcollage på ett legobygge, en modell som förställer stenåldern, en bild som föreställer människans skelett gjort av bomullspinnar och barn och vuxna som leker på skolgården.

Fritidshem följer läroplan för fritidshemmet

Enligt läroplanen:

  • Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera undervisningen i förskoleklassen och grundskolan.
  • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. I läroplanen anges att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
  • I läroplanen anges också att undervisningen på fritidshemmet syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

Vår struktur för att följa läroplanen

Måndagar

På måndagar är det fri lek. Eleverna är delade i två grupper och turas om varannan vecka att leka ute respektive inne. Vi har ett samarbete med Riksidrottsförbundet för ökad rörelse hos våra elever. Vi har denna sommar lärt oss spela Boule.

Tisdag och torsdag

Tisdagar och torsdagar är det aktiviteter i samverkan med undervisningen i klasserna. Aktiviteterna utgår från det aktuella gemensamma temat.

Här fördjupar eleverna sitt lärande utifrån målen för grundskolan. De får möjlighet till skapande, utforskande, praktiska arbetssätt och rörelse samt fördjupning i värdegrundsuppdraget enligt läroplanen.

Parklek onsdagar och fredagar

Eleverna är i närliggande park, där finns en variation av möjligheter för rörelse, lek och rekreation för hälsa och välbefinnande.

Öppethållande

Solna Enskilda Skola erbjuder fritidshem för samtliga elever på skolan. Vårdnadshavare betalar en avgift till den kommun där eleven är folkbokförd. Maxtaxa gäller enligt respektive kommuns regler.

Skolans fritidshem är öppet mellan 06:30 och 17:30, måndag till fredag. Fritidshemmet är stängt tre veckor under sommaren. Om behov av fritidshem finns under dessa veckor, sker samordningen med förskolorna inom Barnens MontessoriAkademi. Fritidshemmet är öppet från med första veckan i augusti. Fritidshemmet är stängt alla helgdagar, vissa klämdagar och när personalen har gemensamma arbetsdagar eller eftermiddagsmöten. Nästkommande läsårs planering delges före sommarlovet.