Fri­tids­hem­met föl­jer läro­plan för fri­tids­hem­met

Enligt läro­pla­nen:

  • Under­vis­ning­en på fri­tids­hem­met ska kom­plet­te­ra under­vis­ning­en i för­sko­le­klas­sen och grund­sko­lan.
  • Under­vis­ning­en i fri­tids­hem­met ska sti­mu­le­ra ele­ver­nas utveck­ling och läran­de samt erbju­da ele­ver­na en menings­full fri­tid. I läro­pla­nen anges att under­vis­ning­en tar sin utgångs­punkt i ele­ver­nas behov, intres­sen och erfa­ren­he­ter, men ock­så att ele­ver­na kon­ti­nu­er­ligt utma­nas ytter­li­ga­re genom att de inspi­re­ras till nya upp­täck­ter.
  • I läro­pla­nen anges ock­så att under­vis­ning­en på fri­tids­hem­met syf­tar till att främ­ja ele­ver­nas fan­ta­si och för­må­ga att lära till­sam­mans med and­ra genom lek, rörel­se och ska­pan­de genom este­tis­ka uttrycks­for­mer samt utfors­kan­de och prak­tis­ka arbets­sätt.

 

Vår struk­tur för att föl­ja läro­pla­nen

Mån­da­gar

På mån­da­gar är det fri lek. Ele­ver­na är dela­de i två grup­per och turas om varan­nan vec­ka att leka ute respek­ti­ve inne. Vi har ett sam­ar­be­te med Riksid­rotts­för­bun­det för ökad rörel­se hos våra ele­ver. Vi har den­na som­mar lärt oss spe­la Bou­le.

Tis­dag och ons­dag

Tis­da­gar och ons­da­gar är det akti­vi­te­ter i sam­ver­kan med under­vis­ning­en i klas­ser­na. Akti­vi­te­ter­na utgår från det aktu­el­la gemen­sam­ma temat. Här för­dju­par ele­ver­na sitt läran­de uti­från målen för grund­sko­lan. De får möj­lig­het till ska­pan­de, utfors­kan­de, prak­tis­ka arbets­sätt och rörel­se samt för­djup­ning i vär­de­grundsupp­dra­get enligt läro­pla­nen.

Parklek tors­da­gar

Ele­ver­na är i när­lig­gan­de park, där finns en vari­a­tion av möj­lig­he­ter för rörel­se, lek och rekre­a­tion för häl­sa och väl­be­fin­nan­de.

Öppet­hål­lan­de

Sol­na Enskil­da Sko­la erbju­der fri­tids­hem för samt­li­ga ele­ver på sko­lan. Vård­nads­ha­va­re beta­lar en avgift till den kom­mun där ele­ven är folk­bok­förd. Max­taxa gäl­ler enligt respek­ti­ve kom­muns reg­ler. Sko­lans fri­tids­hem är öppet mel­lan 06:30 och 17:30, mån­dag till fre­dag. Fri­tids­hem­met är stängt fyra vec­kor under som­ma­ren. Om behov av fri­tids­hem finns under des­sa vec­kor, sker sam­ord­ning­en med för­sko­lor­na inom Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi. Fri­tids­hem­met är öppet från med bör­jan på augusti. Fri­tids­hem­met är stängt alla helg­da­gar, vis­sa kläm­da­gar och när per­so­na­len har gemen­sam­ma arbets­da­gar eller efter­mid­dags­mö­ten. Näst­kom­man­de läsårs pla­ne­ring del­ges före som­mar­lo­vet.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje