Grund­sko­la F‑3

Sol­na Enskil­da Sko­la väx­er år för år och från 2022 är sko­lan från För­sko­le­klass till års­kurs 3. Under­vis­ning­en föl­jer den svens­ka läro­pla­nen för grund­sko­la, för­sko­le­klass och fri­tids­hem. Vi under­vi­sar i åldersin­te­gre­ra­de klas­ser. Var­je dag läser ele­ver­na 30 minu­ter i böc­ker som de lånat från skol­bib­li­o­te­ket eller från Sol­na stads­bib­li­o­tek. Med jäm­na mel­lan­rum går klas­ser­na till bib­li­o­te­ket i Sol­na cent­rum. Ele­ver­na läser, skri­ver, under­sö­ker, dis­ku­te­rar, for­mu­le­rar hypo­te­ser, ska­par, kon­stru­e­rar och myc­ket annat.

Idrott och häl­sa

Under­vis­ning­en i idrott bedrivs både utom­hus och i idrotts­hal­len på en när­lig­gan­de sko­la. För­u­tom den ordi­na­rie under­vis­ning­en i idrott och häl­sa, får ele­ver­na i års­kurs 2 sim­un­der­vis­ning under åtta-tio vec­kor. Sko­lan anord­nar fri­lufts­da­gar med oli­ka inne­håll, med bland annat skrid­sko­åk­ning. Vi sam­ar­be­tar med Riksid­rotts­för­bun­det för mer rörel­se i sko­lan, på fri­tids, ras­ter och ute­vis­tel­se.

Bild

Ele­ver­na får möj­lig­het att använ­da oli­ka slags verk­tyg och mate­ri­al i sitt ska­pan­de.

Musik

Under­vis­ning av musik sker under led­ning av vår ansva­rig för fri­tids­hem. Ele­ver­na sjung­er och spe­lar bland annat med oli­ka ryt­m­in­stru­ment.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje