Bildcollage på ett legobygge, en modell som förställer stenåldern, en bild som föreställer människans skelett gjort av bomullspinnar och barn och vuxna som leker på skolgården.

Fritidshem följer läroplan för fritidshemmet

Enligt läroplanen:

  • Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera undervisningen i förskoleklassen och grundskolan.
  • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. I läroplanen anges att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
  • I läroplanen anges också att undervisningen på fritidshemmet syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

Vår struktur för att följa läroplanen

Måndagar

Eleverna är i närliggande park, där finns en variation av möjligheter för rörelse, lek och rekreation för hälsa och välbefinnande.

Tisdagar, onsdagar och torsdagar

Mellan 14:30-15:30 aktiviteter i samverkan med undervisningen i klasserna. Aktiviteterna utgår från det aktuella gemensamma temat.

Här fördjupar eleverna sitt lärande utifrån målen för grundskolan. De får möjlighet till skapande, utforskande, praktiska arbetssätt och rörelse samt fördjupning i värdegrundsuppdraget enligt läroplanen.

Under dessa tre dagar finns tre aktiviteter. Eleverna är delade i tre grupper och gör respektive aktivitet en gång. Grupperna är enligt montessoripedagogiken åldersintegrerade. Detta bidrar till att eleverna får möjlighet att lära känna andra elever på skolan än de gör inom klassen eller under den fria leken. Eleverna lär tillsammans med andra och utvecklar förmågan att samarbeta. Förutom dessa tre timmar är det fria aktiviteter, såsom fri lek inne/ute, spel mm i fria grupperingar.

Fredagar elevernas val

Valen bygger på elevernas egna intressen och önskemål. Grupperna sätts samman utifrån elevernas önskemål om aktivitet.

Öppethållande

Solna Enskilda Skola erbjuder fritidshem för samtliga elever på skolan. Vårdnadshavare betalar en avgift till den kommun där eleven är folkbokförd. Maxtaxa gäller enligt respektive kommuns regler.

Skolans fritidshem är öppet mellan 07:00 och 18:00, måndag till fredag. Fritidshemmet är stängt fem veckor under sommaren. Om behov av fritidshem finns under dessa veckor, sker samordningen med förskolorna inom Barnens MontessoriAkademi. Fritidshemmet är öppet från med första veckan i augusti. Fritidshemmet är stängt alla helgdagar, vissa klämdagar och när personalen har gemensamma arbetsdagar eller eftermiddagsmöten. Nästkommande läsårs planering delges före sommarlovet.