Våra för­sko­lor

Startsida / Våra förskolor

Var­je för­sko­la leds av en moti­ve­rad och utbil­dad mon­tes­so­ri­pe­da­gog till­sam­mans med legi­ti­me­rad för­s­kol­lä­ra­re som har ett stort intres­se för ledar­skap och per­son­lig utveck­ling. Våra rek­to­rer har stor möj­lig­het att påver­ka och utveck­la sin egen verk­sam­het sam­ti­digt som var och en kan få stöd och hjälp när det så behövs. Vi tror på mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken där­för att den sät­ter bar­net i cent­rum och att vår mångsidi­ga verk­sam­het ska­par möj­lig­he­ter för var­je barn att utveck­las och hit­ta sina intres­sen, att kon­cent­ra­tio­nen är en vik­tig nyc­kel till vårt all­män­na väl­be­fin­nan­de. Vi är dock inte orto­doxa, vår verk­sam­het grun­dar sig på modern forsk­ning som sam­stäm­mer med mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken och för­sko­lans revi­de­ra­de läro­plan. Vi strä­var alla efter att utveck­las och arbe­tar med sys­te­ma­tiskt  kva­li­tets­ar­be­te på oli­ka nivå­er. Utom­hus­verk­sam­he­ten är av störs­ta bety­del­se för var­je barns väl­be­fin­nan­de och vi efter­strä­var att bar­nen ska vara ute så myc­ket som möj­ligt samt att de ska erbju­das vari­e­ran­de naturupp­le­vel­ser och att inspi­re­ra till rol­le­kar. Vik­tigt är att det finns en sam­man­kopp­ling till de oli­ka kun­ska­per som bar­nen inhäm­tar under inom­hus­verk­sam­he­ten. Om bar­nen t ex har arbe­tat med geo­met­ris­ka for­mer inom­hus så upp­munt­rar lärar­na dem att upp­täc­ka des­sa i natu­ren, likaså kopp­lar vi alla ämnen till oli­ka ska­pan­de akti­vi­te­ter.

Här hit­tar du våra för­sko­lor:

STOCKHOLM Öster­malm – Värta­vä­gen 22 Värta­vä­gen 22 Öster­malm – Tor­stens­sons­ga­tan Tor­stens­sons­ga­tan 15 Brom­ma Brom­ma Kro­ko­di­len Grön­viks­vä­gen 107  Brom­ma Ålsten Båg­vä­gen 42.

SOLNA Bergs­ham­ra CMV Carl Malm­s­tens väg 10 Bergs­ham­ra Pavil­jong­en Järv­sti­gen 18 Huvuds­ta GPV Göran Pers­sons väg 6 Råsun­da Bol­len Gustafs­vä­gen 18 Råsun­da Char­lot­ten­burg Boll­ga­tan 4 Hagalund Sol­na Enskil­da För­sko­la och Sko­la Indu­stri­vä­gen 16 Råsun­da — Vasa­vä­gen Vasa­vä­gen 33