Våra öppet­ti­der

Startsida / Kontakt / Våra öppettider

Våra öppet­ti­der

Vi föl­jer Stock­holms stads reg­ler angå­en­de öppet­ti­der i för­hål­lan­de till för­äld­rar­nas behov. Det inne­bär att vi till­han­da­hål­ler alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton, inom ram­ti­den.

I Stock­holm gäl­ler ram­ti­den kl. 06.30–18.30.

I Sol­na gäl­ler ram­ti­den 06.30 — 18.00.

Våra för­sko­lor stäng­er även för pla­ne­ring och utbild­nings­da­gar, någ­ra vec­kor på som­ma­ren för semes­ter och under jul och nyårs hel­ger­na.

Vid des­sa till­fäl­len sam­ord­nas verk­sam­he­ten och endast en av före­ta­gets för­sko­lor har öppet för de barn som anmält att de har ett omsorgs­be­hov.