Mat

Startsida / Mat

Vi på Sand­bor­gen är myc­ket stol­ta över att få för­tro­en­det att från och med 1:a janu­a­ri bör­ja leve­re­ra mat till BMA:s för­sko­lor och sko­lor.

Lite kort om Sand­bor­gen

Sand­bor­gen star­ta­des för snart 20 år sedan. Vår huvud­sak­li­ga kund är för­sko­lor och sko­lor runt om i Stock­holm. Vi har två kök; ett i Rote­bro och ett i Ens­ke­de. Vi är 30 stol­ta med­ar­be­ta­re som job­bar med sjys­ta arbets­vill­kor.

Maten vi ser­ve­rar är i möj­li­gas­te mån lagad från grun­den och inspi­re­rad av såväl det nya moder­na köket som svensk hus­mans­kost. Den är fram­för allt anpas­sad för barn och skolung­do­mars tyc­ke och smak för att säker­stäl­la att så många som möj­ligt får den ener­gi som dem behö­ver. Under en vec­ka med Sand­bor­gens meny får våra mat­gäs­ter i sig en vari­a­tion av oli­ka pro­te­i­ner och kol­hyd­ra­ter.

Den som vill kan var­je dag väl­ja att äta vege­ta­risk kost. I tillägg till det kan man ock­så få väl­ja att äta vege­ta­risk sop­pa och bröd. Våra kun­ni­ga och väl­ut­bil­da­de koc­kar har lång erfa­ren­het av att laga mat till unga.

Vår erfa­ren­het är att många barn tyc­ker mind­re om gry­tor där maten är blan­dad med grön­sa­ker. Där­för är våra meny­er anpas­sa­de efter det­ta och inne­hål­ler mer av styck­sa­ker såsom kött­bul­lar, kyck­ling­fi­lé, spett, fisk­fi­lé­er med mera, men givet­vis har vi även gry­tor såsom kött­färs­så­ser, thai­gry­tor, kebabgry­tor med mera som bar­nen äls­kar enligt matrå­det.

Grön­saks­buffén som kom­mer kyld med maten består av minst två oli­ka grön­sa­ker anpas­sa­de efter bar­nens öns­ke­mål med till exem­pel ärtor, piz­za­sal­lad, majs, gur­ka, morot, tomat etc.

Om vis­sa rät­ter inte fun­ge­rar av något skäl på en viss enhet kan den såklart anpas­sas efter vad som blir bäst för just den verk­sam­he­ten.

Närings­in­ne­hål­let beräk­nar vi med hjälp av en die­tist och ett närings­be­räk­nings­pro­gram för såväl nor­mal­kost som spe­ci­al­kost. Allt för att mål­ti­den ska bli så ener­gi­rik som möj­ligt.

Vec­ko­me­ny