Om BMA

Om oss

Våra förskolor

Våra för­sko­lor

Vår matsedel

Mat

För bar­nens väl­be­fin­nan­de

Vi hjäl­per bar­nen att utveck­la själv­käns­la och själv­för­tro­en­de vil­ket är en av de vik­ti­gas­te grun­der­na i mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken

Vi efter­strä­var att bar­nen ska vara ute så myc­ket som möj­ligt och kopp­lar sam­man naturupp­le­vel­ser­na med oli­ka kun­ska­per som de inhäm­tar under inom­hus­verk­sam­he­ten. Vi utnytt­jar ute­rum­met för att sti­mu­le­ra bar­nens upp­täc­ka­ri­ver och läran­de.

För barnens välbefinnande

“Det ska vara roligt att lära sig”

Lovi­sa, 3 år

“Peda­go­gens förs­ta plikt är att gju­ta liv i bar­net och sam­ti­digt låta det utveck­las i fri­het”

Maria Mon­tes­so­ri

“Var­je mor­gon möts vi av gla­da ögon, var­ma leen­den och trygg atomsfär. BMA är för­sko­lan i det lil­la tryg­ga for­ma­tet där per­so­nal och barn är väl­digt nära varand­ra. Här finns kre­a­ti­vi­tet, omtan­ke, natur, kom­pis­skap och myc­ket fint bemö­tan­de. TACK!”

Helen, för­äl­der till Gabri­el

“Det är guld värt att häm­ta sitt leen­de, strå­lan­de barn på för­sko­lan. Leo har all­tid mas­sor att visa oss innan vi får gå hem.”

Gun­nar, pap­pa till Leo

Aktu­ellt