Kon­takt

Startsida / Kontakt

Väl­kom­men att kon­tak­ta oss!

I sty­rel­sen finns, för­u­tom ägar­na, Ina Zhang som är eko­no­mi­chef och admi­nist­ra­tions­an­sva­rig.
Hen­nes ovär­der­li­ga kun­ska­per och fan­tas­tis­ka enga­ge­mang är av stor bety­del­se för verk­sam­he­ten.

Admi­nist­ra­tion

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi
Gums­horns­ga­tan 15
114 60 Stock­holm

E‑post: kontor@bma.nu
Hem­si­da: www.bma.nu

Vid intres­se­an­mä­lan kon­tak­ta respek­ti­ve för­sko­la direkt!