Grun­da­re och vision

Startsida / Om oss / Grundare och vision

Lotta och Diana – Grundare BMA

Vi, Lot­ta Mör­ner och Dia­nah Kane, star­ta­de vår förs­ta för­sko­la på Narva­vä­gen, Öster­malm i feb­ru­a­ri 1995. År 2000 star­ta­des den and­ra för­sko­lan, pla­ce­rad i Bergshamra/Solna. Sam­ma år fick vi ta över ytter­li­ga­re tre för­sko­lor i Sol­na, två i Råsun­da (Bol­len och Char­lot­ten­burg ) samt en i Huvuds­ta. Huvud­sta­för­sko­lan fick en ny lokal på Göran Pers­sons väg. År 2002 öpp­na­de vi ytter­li­ga­re en på Oxenstiernsgatan/Östermalm och år 2005 flyt­ta­de Narva­vä­gen till nya loka­ler på Tor­stens­song­a­tan. 

Vi har båda en peda­go­gisk hög­sko­le­ut­bild­ning och där­ef­ter vida­re­ut­bild­ning till mon­tes­so­ri­lä­ra­re för för­sko­la och grund­sko­la. Vi har även stu­de­rat för att utbil­da mon­tes­so­ri­lä­ra­re och har under många år arbe­tat för folk­u­ni­ver­si­te­tet med deras mon­tes­so­ri­lä­rar­ut­bild­ning­ar. År 1999 star­ta­de vi Svens­ka Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi­en till­sam­mans med Mari­an­ne Kez­sei. Vi har lång prak­tisk erfa­ren­het av att leda och arbe­ta i för­sko­lan.

Vid sidan om vårt arbe­te har vi stu­de­rat vida­re till utbildningsledare/rektorer.

Vi har båda ett stort intres­se för per­son­lig utveck­ling samt häl­sa och kost. För­u­tom mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken har vi det­ta som led­stjär­na för vårt före­tag. Vårt mål är att expan­de­ra lång­samt med bibe­hål­len kva­li­tet. Skön­het och atmo­sfär är två and­ra nyc­kelord som präg­lar mil­jön på för­sko­lor­na.

Vår vision

Vår vision är att ska­pa en dyna­misk arbets­plats för såväl barn som lära­re med goda utveck­lings­möj­lig­he­ter såväl fysiskt som intel­lek­tu­ellt, soci­alt och emo­tio­nellt.

« till­ba­ka till Om Oss