Barnens Montessori Akademi - Göran Perssons Väg

För­sko­lan är belä­gen i Huvuds­ta, Sol­na med när­het till grön­om­rå­den. Vi har lju­sa och rym­li­ga loka­ler och en träd­gårds­lik­nan­de ute­mil­jö.

Våra mål

Vi är en för­sko­la som ser upp till var­je barns indi­vi­du­el­la fysis­ka, emo­tio­nel­la, men­ta­la, psy­kis­ka och intel­lek­tu­el­la behov. Det and­li­ga i var­je män­ni­ska är lika vik­tigt som det kun­skaps­mäs­si­ga. Vi arbe­tar lika myc­ket med ska­pan­de, musik och dra­ma som med prak­tis­ka, sen­so­ris­ka, mate­ma­tis­ka, språk­li­ga och kul­tu­rel­la ämnen. Barn ska upp­täc­ka sin inre rike­dom och för­stå sig på omvärl­den med kär­lek och nyfi­ken­het.

Vi är en mång­kul­tu­rell för­sko­la med både vux­na och barn med oli­ka natio­na­li­te­ter och tra­di­tio­ner som beri­kar och utveck­lar världs­med­bor­ga­re. Stark själv­käns­la, själv­för­tro­en­de och god soci­al kom­pe­tens är vik­tigt för oss alla, sto­ra som små!

För­sko­lan anvä­der sig av “Tyra app” som digital­verk­tyg för peda­go­gisk doku­men­ta­tion och kom­mu­ni­ka­tion mel­lan för­sko­la-hem.

Avdel­ning­ar

För­sko­lan består av fyra avdel­ning­ar. Två yng­re­barns­av­del­ning­ar för barn i åldern 1–3 år, 15 barn och 3 peda­go­ger på var­je avdel­ning. Två avdel­ning­ar för barn i åldern 3–5 år, 22–24 barn och 3–4 peda­go­ger på var­je avdel­ning.

Kon­takt

Rek­tor: Tan­ja Niko­lai­di
e‑post: tanja.nikolaidi@bma.nu

Mobil: 070 978 65 83
Tel­lus: 072 989 11 29
Månen: 072 989 11 27
Solen: 072 989 11 26

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi
GPV
Göran Pers­sons väg 6
171 55 Sol­na

E‑post: gpv@bma.nu

Öppet­ti­der

06.30 – 18.00 alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton.

Hit­ta hit

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi

GPV
Göran Pers­sons väg 6
171 55 Sol­na