För­sko­lan är belä­gen i Råsun­da Sol­na med när­het till oli­ka par­ker. Vi har lju­sa och char­mi­ga loka­ler med mot­tag­nings­gård.

Våra mål

Vi arbe­tar efter mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken i sam­spel med läro­plan som byg­ger på barns behov i oli­ka ske­den i livet med en mil­jö där bar­nen fritt kan söka, upp­täc­ka och göra egna erfa­ren­he­ter. Våra mål är att var­je barn ska få utveck­las i sin egen takt och att bli bemött med kär­lek och respekt. Upp­täc­ka sin inre rike­dom som strä­var efter att för­stå sig på omvärl­den med lust och nyfi­ken­het.

Stark själv­käns­la, gott själv­för­tro­en­de och god soci­al kom­pe­tens är vik­tigt för oss alla, sto­ra som små!

Mon­tes­so­ri­för­sko­lan erbju­der ämnes­om­rå­den som mate­ma­tik, språk, bio­lo­gi, geo­gra­fi, histo­ria, prak­tiskt och sen­so­riskt arbe­te på ett spän­nan­de och kon­kret sätt. Även konst, ska­pan­de, sång och musik, fri lek och utom­hus­vis­tel­se.

För­sko­lan använ­der sig av “Tyra app” som digi­tal­plat­form för peda­go­gisk doku­men­ta­tion och kom­mu­ni­ka­tion mel­lan för­sko­lan-hem.

Avdel­ning­ar

Yng­re­barns­av­del­ning ( Mars) 1–3 år, 15 barn med 3 peda­go­ger.
Äldre­barns­av­del­ning ( Jupi­ter)  3–5 år, 25 barn med 3–4 peda­go­ger.

Kon­takt

Rek­tor: Zori­ca Pesic
e‑post: zorica.pesic@bma.nu
Mobil: 072 989 11 28

Plat­s­an­sva­rig: Scar­let Cuel­lar
Mobil: 076 627 91 36

Mobil Jupi­ter: 073 236 28 99
Mobil Mars: 073 236 30 27

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi
Vasa­vä­gen 33
169 58 Sol­na

E‑post: vasavagen@bma.nu

Öppet­ti­der

06.30 – 18.00 alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton.

Hit­ta hit

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi

Vasa­vä­gen 33
169 58 Sol­na