Sol­na Enskil­da För­sko­la och Sko­la

Startsida / Solna Enskilda Förskola och Skola

 

Väl­kom­men till en liten och per­son­lig för­sko­la och sko­la!

 

För­sko­la i sko­lan

Vi är gla­da att vi har för­sko­la i vår sko­la. Att vi kan erbju­da för­sko­la och sko­la med inspi­ra­tion av mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken i en gemen­sam verk­sam­het, är sär­skilt roligt för oss som dri­vit mon­tes­so­ri­för­sko­lor med fram­gång i 28 år. Du kan stäl­la ditt barn i kö till för­sko­lan, bor du i Sol­na, gör du det här, annars kon­tak­tar du rek­torn, se kon­takt­upp­gif­ter här nedan. Barn som går i vår för­sko­la, har för­tur till sko­lan.

För­sko­la + Sko­la = Sant

För­sko­la, för­sko­le­klass, grund­sko­la och fri­tids­hem i sam­ma hus är bra för barn. Under sin för­sko­le­tid lär bar­nen kän­na per­so­na­len och loka­ler­na även på fri­tids och sko­lan. Bar­nen som går på vår för­sko­la har för­tur till sko­lan före de som står i kö. Vi har åldersin­te­gre­ra­de klas­ser, för­sko­le­klas­se­le­ver­na och års­kurs ett går till­sam­mans. Det inne­bär att ele­ver­na har sam­ma lära­re under för­sko­le­klas­sen och års­kurs ett. Hos oss får bar­nen kon­ti­nu­i­tet från för­sko­lan till sko­lan, ste­get till näs­ta verk­sam­het blir litet. Famil­jer med barn i för­sko­lan och sko­lan, har sina barn på ett och sam­ma stäl­le.

Om sko­lan

Sol­na Enskil­da För­sko­la och Sko­la är en liten och per­son­lig enhet med myc­ket gläd­je och inspi­ra­tion. Vi sät­ter ele­ver­na i cent­rum och byg­ger vida­re på de kun­ska­per och erfa­ren­he­ter som de lärt sig under sin för­sko­le­pe­ri­od. Vårt för­håll­nings­sätt är inspi­re­rat av Maria Mon­tes­so­ris peda­go­gik. I vår under­vis­ning tar vi till­va­ra på barns natur­li­ga drift att utveck­las, lära och sam­ar­be­ta. Vi under­vi­sar i åldersin­te­gre­ra­de klas­ser. Ele­ver­na får både sti­mu­lans att utveck­las mera och repe­ti­tion vid behov. Vi arbe­tar aktivt med att ska­pa en trygg sko­la där alla ele­ver har stu­di­e­ro. Läran­de och utveck­ling är i fokus, vil­ket leder till både goda kun­ska­per och per­son­lig utveck­ling hos ele­ver­na. Vi ser till att var­je möte blir ett ”all­tid bäs­ta möj­li­ga möte”. Vi hål­ler fokus på vårt vik­ti­ga upp­drag. Vi arbe­tar till­sam­mans med varand­ra och till­sam­mans med vård­nads­ha­var­na, för att ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för ele­vers utveck­ling och läran­de. Sko­lan och fri­tids­hem­met bil­dar en hel­het där fri­tids­hem­met kom­plet­te­rar under­vis­ning­en i sko­lan. Sko­lan och fri­tids­hem­met arbe­tar med gemen­sam­ma teman. Fri­tids­hem­met ger ele­ver­na möj­lig­het att var­va kun­skaps­in­hämt­ning med utom­hus­vis­tel­se och lek. Häl­sa och läran­de går hand i hand. Vi arbe­tar aktivt med ele­ver­nas läran­de och väl­må­en­de. Maten är eko­lo­gisk och när­pro­du­ce­rad. Sko­lan är soc­ker­fri, för­u­tom ensta­ka fest­li­ga till­fäl­len per år. Vår nyre­no­ve­ra­de anri­ka skol­hus lig­ger på Indu­stri­vä­gen 16 i Hagalund, Sol­na. Sko­lan är Sol­nas älds­ta skol­hus och var Sol­nas förs­ta Cen­tral­sko­la.

Skri­vet av en vård­nads­ha­va­re:

”Det jag har sett av er verk­sam­het har varit skol­mil­jö­er präg­la­de av respekt och arbets­ro. De gång­er jag kom­mit in och av någon anled­ning behövt häm­ta under pågåen­de lek­tion har det all­tid varit ett impo­ne­ran­de fokus hos bar­nen, med lugn och arbets­ro. Jag upp­le­ver ock­så att ni har job­bat på ett sätt där var­je barn fått kom­ma till sin rätt uti­från sina egna för­ut­sätt­ning­ar och utveck­la sin kre­a­ti­vi­tet och sin per­son­lig­het. Ett kvit­to på att det ni har gjort är BRA är att var­je för­äl­der jag har pra­tat med vars barn har bytt sko­la har fått höra att deras barn lig­ger väl­digt långt fram i jäm­fö­rel­se med res­ten av den nya klas­sen.”

Att väl­ja vår sko­la till ditt barn

Nu är det dags att väl­ja sko­la för alla barn som ska gå i för­sko­le­klas­sen till hös­ten. Vi kan ock­så ta emot någ­ra ele­ver i de övri­ga års­kur­ser­na. Här kan du läsa mer hur du kan väl­ja vår sko­la.

KONTAKT

Rek­tor Tan­ja Niko­lai­di mobil: 070 978 65 83  E‑post: tanja.nikolaidi@bma.nu  Instagram  Face­book

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje