Intres­se­an­mä­lan

Startsida / Våra förskolor / Intresseanmälan

  • Vår för­sko­la är öppen för alla barn som har rätt till mot­sva­ran­de kom­mu­nal plats
    (8 kap. 18 § Skol­la­gen).
  • Vi strä­var efter att barn­grup­per­na har en lämp­lig sam­man­sätt­ning (8 kap. 8 § Skol­la­gen).
  • Vid intag­ning av barn som söker en plats hos oss dis­kri­mi­ne­rar vi inte. Våra urval görs på de grun­der som Utbild­nings­för­valt­ning­en kan god­kän­na (8 kap. 19 § Skol­la­gen).
  • Vår för­sko­la tar inte någon form av köav­gift av för­äld­rar­na.
  • Vi har max­taxa enligt Stock­holms Stads reg­ler.

Vid intres­se om du bor i Sol­na;

Famil­jer boen­de i Sol­na log­gar in i e‑tjänsten med e‑legitimation eller mobilt bank-id för att ansö­ka om barnom­sorg,

Vid intres­se om du bor i Stock­holm;

Kon­tak­tar du direkt för­sko­lan. Vi har vårt eget kösy­stem in Stock­holm där vi tar emot intres­se­an­mäl­ning­ar. Vi sam­lar alla anmäl­ning­ar i vår köpärm.

Anmäl ditt intres­se direkt till respek­ti­ve för­sko­la om du bor i Stock­holm!

Våra köreg­ler

För­del­ning­en av plat­ser till för­sko­lan sker enligt föl­jan­de kri­te­ri­er:

  1. Barn med sys­kon i sam­ma hus­håll som redan är pla­ce­ra­de på den för­sko­lan
  2. Barn med längst kötid som inte har en plats i för­sko­la eller peda­go­gisk omsorg
  3. Barn med längst köda­tum som har en plats i för­sko­la eller peda­go­gisk omsorg som vill byta till annan för­sko­la.

Köti­den räk­nas från det datum som vård­nads­ha­va­ren har gjort ansö­kan.