Våra mål

Vi föl­jer läro­pla­nen för för­sko­lan och mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken som byg­ger på bar­nens indi­vi­du­el­la utveck­ling. Vi bemö­ter bar­nen med kär­lek och respekt. Vi strä­var efter att var­je barn blir sedd och hörd.

Vi erbju­der bar­nen en väl­or­ga­ni­se­rad, trygg, vac­ker och sti­mu­le­ran­de mil­jö som utma­nar och loc­kar till lek och vari­e­ran­de akti­vi­te­ter.

Mon­tes­so­ri­för­sko­lan erbju­der ämnes­om­rå­den som mate­ma­tik, språk, bio­lo­gi, geo­gra­fi, histo­ria, prak­tiskt och sen­so­riskt arbe­te på ett spän­nan­de och kon­kret sätt.

Även konst, ska­pan­de, sång och musik, fri lek och utom­hus­vis­tel­se ingår i verk­sam­he­ten. Under utom­hus­vis­tel­sen övar bar­nen ett var­samt för­håll­nings­sätt till natu­ren och mil­jön. Vi erbju­der ock­så bar­nen på stor­barns­av­del­ning­en eng­els­ka.

Avdel­ning­ar

För­sko­lan består av två avdel­ning­ar. Vi har en grupp för yng­re barn 1–3 år och en grupp med äld­re barn 3–6 år. Vi som arbe­tar i för­sko­lan är utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re, mon­tes­so­ri­lä­ra­re och barnskö­ta­re.

Kon­takt

Rek­tor Kata­ri­na Karls­son Buij­sen
Mobil: 073–145 10 40

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi
Tor­stens­sons­ga­tan 15
114 56 Stock­holm

Mobil Månen: 072 989 11 21
Mobil Solen: 072 989 11–20
E‑post: varta@bma.nu

Öppet­ti­der

Kl. 06.30–18.30 alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton.

Hit­ta hit

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi

Tor­stens­sons­ga­tan 15
114 56 Sol­na