För­sko­lan Pavil­jong­en är belä­gen i Bergs­ham­ra. Vår närms­ta gran­ne är eksko­gen i Ulriks­dal med sin under­ba­ra natur. För­sko­lan består av en fri­lig­gan­de modul med välan­pas­sa­de loka­ler för våra 75 barn.

Våra mål

Alla som job­bar här har sin led­stjär­na inom mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken och läro­pla­nen. Peda­go­gi­ken inrik­tar sig på var­je enskilt barn och dess utveck­ling. Våra peda­go­ger har höga ambi­tio­ner på men­tal när­va­ro och ett stort enga­ge­mang.

Vår mon­tes­so­ri­för­sko­la erbju­der en vac­ker inne­mil­jö som är helt anpas­sad till bar­net, allt från möb­ler till en spän­nan­de och inbju­dan­de mil­jö som väc­ker bar­nets nyfi­ken­het.

Inom oli­ka ämnes­om­rå­den såsom språk, mate­ma­tik, geo­gra­fi, histo­ria, prak­tiskt och sen­so­riskt arbe­te väl­jer bar­net fritt uti­från sina behov. Peda­go­ger­na fun­ge­rar som obser­va­tö­rer och stöt­tar vid behov. Fritt ska­pan­de, bar­nyo­ga och mini­rö­ris är vik­ti­ga bitar i vår verk­sam­het. På våra natur­da­gar får bar­nen utlopp för sin lust att lära i en skif­tan­de skog genom alla års­ti­der. Vi är en gift­fri för­sko­la där vi sane­rat det mesta av plast­lek­sa­ker och har ett med­ve­tet mil­jötänk. Vi strä­var efter att ser­ve­ra bar­nen eko­lo­gisk mat så långt det är möj­ligt. Vi arbe­tar efter vår lika­be­hand­lings­plan och vär­nar om mång­fald.

Avdel­ning­ar

För­sko­lan består av fyra avdel­ning­ar. Vi har en yng­re­barnssgrupp 1–2,5 år, tre äldre­barns­grup­per med barn 3–5 år . Vi som arbe­tar i för­sko­lan är utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re, mon­tes­so­ri­lä­ra­re och barnskö­ta­re.

Kon­takt

Rek­tor: Zori­ca Pesic
Mobil 072 989 11 28

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi AB
Järv­sti­gen 18
170 71 Sol­na
E‑post: zorica.pesic@bma.nu

Plat­s­an­sva­rig: Ceci­lia Blomqvist
tfn; 0731 451 443
E‑post: platsansvarig.paviljongen@bma.nu

Jär­var­na: 0707 311 135
Björ­nar­na: 0736 541 161
Hjor­tar­na: 0735 270 025
Bäv­rar­na: 0736 568 371

E‑post: paviljongen@bma.nu

Öppet­ti­der

06.30 – 18.00 alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton.

Hit­ta hit

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi AB

Pavil­jong­en
Järv­sti­gen 18
170 71 Sol­na