Så här arbe­tar vi

Vårt för­håll­nings­sätt

Vårt för­håll­nings­sätt är inspi­re­rat av Maria Mon­tes­so­ris peda­go­gik. I vår under­vis­ning tar vi till­va­ra på barns natur­li­ga drift att utveck­las, lära och sam­ar­be­ta. Vi har stark tillit till var­je barns och elevs för­må­ga. Alla både kan, vill och vågar!

Vi sät­ter bar­nen och ele­ver­na i cent­rum och byg­ger vida­re på de kun­ska­per, fär­dig­he­ter och erfa­ren­he­ter som de lärt sig tidi­ga­re. För oss är vik­tigt att var­je barn och elev utveck­las så långt som möj­ligt uti­från sina egna för­ut­sätt­ning­ar.

För­sko­la och sko­la i sam­ma hus

Hos oss utveck­las för­sko­le­barn till sko­le­le­ver i en sam­man­hål­len mil­jö. Vi har stark kopp­ling mel­lan för­sko­lan, för­sko­le­klas­sen, fri­tids­hem­met och grund­sko­lan. Kli­vet från för­sko­lan till för­sko­le­klas­sen är ett tryggt steg då det sker inom huset. Lärar­na i sko­lan är bekan­ta för bar­nen i för­sko­lan. För­s­kol­lä­ra­ren från för­sko­le­ti­den är kvar i huset.

Om under­vis­ning­en

Vi under­vi­sar i åldersin­te­gre­ra­de klas­ser. Ele­ver­na får både sti­mu­lans att utveck­las mera och repe­ti­tion vid behov. I åldersin­te­gre­ra­de klas­ser är det natur­ligt att ele­ver­na hjäl­per varand­ra över ålders­grän­ser­na.

I under­vis­ning­en använ­der vi såväl ana­lo­ga som digi­ta­la lär­verk­tyg samt kon­kret mate­ri­al.

Sko­lan och fri­tids­hem­met bil­dar en hel­het där fri­tids­hem­met kom­plet­te­rar under­vis­ning­en i sko­lan. Sko­lan och fri­tids­hem­met arbe­tar med gemen­sam­ma teman. Fri­tids­hem­met ger ele­ver­na möj­lig­het att var­va kun­skaps­in­hämt­ning med ska­pan­de, utom­hus­vis­tel­se och lek.

Häl­sa och läran­de

Häl­sa och läran­de går hand i hand. Vi arbe­tar aktivt med bar­nens och ele­ver­nas läran­de och väl­må­en­de. Vi ser till att var­je möte blir ett ”all­tid bäs­ta möj­li­ga möte”. Maten är eko­lo­gisk och när­pro­du­ce­rad. För­sko­lan och sko­lan är soc­ker­fri, för­u­tom ensta­ka fest­li­ga till­fäl­len per år.

Vi arbe­tar till­sam­mans med varand­ra och till­sam­mans med vård­nads­ha­var­na, för att ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för ele­vers utveck­ling och läran­de. Vi har i år star­tat ett sam­ar­be­te med Riksid­rotts­för­bun­det för mer rörel­se i sko­lan, på fri­tids, ras­ter samt ute­vis­tel­se.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje