Bergs­ham­ra – CMV

Startsida / Carl Malmstens Väg / Bergshamra – CMV

Barnens Montessori Akademi - Carl Malmstens väg

För­sko­lan är belä­gen i söd­ra Bergs­ham­ra, Sol­na på bot­ten­vå­ning­en i en bostads­rätts­för­e­ning, med när­het till natu­ren. Vi har en inter­na­tio­nell prä­gel där vi foku­se­rar på språ­kets bety­del­se, vår lika­be­hand­lings­plan och vär­nar om mång­fald­het.

Ur läro­pla­nen; För­sko­lan ska genom­sy­ras av ett för­håll­nings­sätt som bidrar till att var­je barn utveck­lar sin för­stå­el­se för alla män­ni­skors lika vär­de.

Våra mål

Mon­tes­so­ri­pe­da­go­gi­ken byg­ger på bar­nens indi­vi­du­el­la utveck­ling. För­u­tom ödmju­ka och myc­ket enga­ge­ra­de lära­re vill mon­tes­so­ri­för­sko­lor­na erbju­da en vac­ker och inbju­dan­de mil­jö med en spän­nan­de verk­sam­het.

Mon­tes­so­ri­för­sko­lan erbju­der ämnes­om­rå­den som mate­ma­tik, språk, bio­lo­gi, geo­gra­fi, histo­ria, prak­tiskt och sen­so­riskt arbe­te på ett spän­nan­de och kon­kret sätt. Även ämnes­om­rå­den som konst, ska­pan­de med tema

  • Vi har sång och musik, fri lek och utom­hus­vis­tel­se.
  • Vi erbju­der sam­ling­ar på kine­sis­ka, eng­els­ka och spans­ka, då bar­nen får sjunga och lära sig oli­ka ord på respek­ti­ve språk.
  • Vi använ­der oss av Tyraap­pen, vård­nads­ha­va­re kan enkelt och smi­digt upp­da­te­ra och han­te­ra sina kon­tak­ter och peda­go­ger­na skri­ver om den dag­li­ga verk­sam­he­ten
  • Vi använ­der oss av Poly­glutt som är en fler­språ­kig digi­tal bil­der­boks tjänst för för­sko­lan

Pri­o­ri­te­ra­de mål:

Vi tar hand om vår mil­jö

Vi har ett med­ve­tet mil­jötänk. Ur läro­pla­nen, För­sko­lan ska läg­ga stor vikt vid mil­jö och natur­vårds­frå­gor. Ett eko­lo­giskt för­håll­nings­sätt och en posi­tiv fram­tids­tro ska präg­la för­sko­lans verk­sam­het. För­sko­lan ska med­ver­ka till att bar­nen tilläg­nar sig ett var­samt för­håll­nings­sätt till natur och mil­jö

Nor­mer och vär­den

Mil­jön är for­mad och anpas­sad efter bar­nens behov och vi strä­var efter att var­je barn utveck­lar själv­stän­dig­het, tillit till sig själv och empa­ti. Vi vill ge bar­nen en för­stå­el­se för alla män­ni­skors lika vär­de obe­ro­en­de av kön, soci­al eller etnisk bak­grund. Vi vill även att var­je barn utveck­lar respekt för allt levan­de och för­stå­el­se för sin egen del­ak­tig­het i natu­rens krets­lopp.

Bar­nens infly­tan­de

Vi vill att var­je barn ska få möj­lig­het att utveck­la sin för­må­ga att uttryc­ka sina tan­kar och åsik­ter och där­med få möj­lig­het att påver­ka sin situ­a­tion. Det fria valet av akti­vi­tet genom­sy­rar vårt arbets­sätt.

Förskola/hem

För­sko­lan ska kom­plet­te­ra hem­met genom att ska­pa bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för att var­je barn ska kun­na utveck­las rikt och mång­fal­digt. Utveck­lings­sam­tal, kon­takt­da­gar, för­äld­ra­mö­ten och för­äld­raråd ska till­sam­mans med den dag­li­ga kon­tak­ten ska­pa ett för­tro­en­de­fullt sam­ar­be­te mel­lan för­sko­la och för­äld­rar.

Det är vik­tigt att ge tid till de små bar­nens var­dags­ru­ti­ner (1,5 – 3 år), t ex att de får tid till att själ­va ta av sig ytter­klä­der­na när de kom­mer in.

Vårt mål är att ge bar­nen en lugn och trygg till­va­ro som ock­så ska genom­sy­ra de mins­ta bar­nens var­dag hos oss. Väl inne finns till­gång till det fria valet i form av tidi­ga prak­tis­ka övning­ar, konst, pus­sel, böc­ker, sensoriskt/språk mate­ri­el. Alla barn är del­ak­ti­ga och upp­munt­ras till själv­stän­dig­het och en tro på sig själv. Alla barn hjälps åt med var­dags­syss­lor såsom duk­ning, avduk­ning och tork­ning av bord.

Avdel­ning­ar

Vi har en små­barns­grupp 1–2,5  år och två grup­per med äld­re barn 2,5 ‑5 år. Vi som arbe­tar i för­sko­lan är utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re, mon­tes­so­ri­lä­ra­re och barnskö­ta­re.

Väl­kom­men på vis­ning tis­dag den 15 mars eller den 16 mars kl 10.00.

Ring/ mai­la vid intres­se

Kon­takt

Rek­tor Gunil­la Banér

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi-CMV
Carl Malm­s­tens väg 10, 170 73 Sol­na

E‑post; gunilla.baner@bma.nu
E‑post: cmv@bma.nu
Tfn: 0739 471 404

Nyc­kel­pi­gan: 0729 891 125
Lil­la Björn: 0729 891 131
Sto­ra Björn: 0729 891 124

Öppet­ti­der

06.30 – 18.00 alla helg­fria var­da­gar, för­u­tom julaf­ton, nyårsaf­ton och mid­som­ma­raf­ton.

Hit­ta hit

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi

Carl Malm­s­tens väg 10
170 73 Sol­na